X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

SIA: Swarm Intelligence Algorithms

تاریخچه ممتیک

تاریخچه ممتیک

همان طورکه الگوریتم ژنتیک از واژه ژن توسط زیست شناسان گرفته شده است. الگوریتم ممتیک از واژه meme گرفته شده است که توسط یک جامعه شناس بنام  ریچارد داوکینز در سال 1976در کتاب ژن خودخواه مطرح شده است.(شکل 1) 

شکل 1: تصویر ریچارد داوکینز

برخی از ویژگی های فیزیولوژی مانند رنگ چشم، مو، پوست و ... توسط ژن از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. این ژن ها می توانند تکامل بیابند. از دیدگاه ریچارد داوکینز  ویژگی های رفتاری و فرهنگی مانند صداقت، راستگوئی، ایده آل گرا بودن و ... نیز می تواند توسط عوامل غیر ژنتیکی از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود. این ویژگی ها از طریق mimeme که از واژه یونانی mimema به معنی تقلید شده برگرفته شده است می تواند انتقال پیدا کند که به طور خلاصه ریچارد آن را meme نامید.

طرفداران این تئوری معتقد هستند که الگوهای رفتاری یک پدیده ویروسی می باشند که می تواند شبیه به تکامل بیولوژیکی تکامل یابد. این الگو ها توسط میزبان پخش می شوند الگوهایی که کمتر پخش می شوند ممکن است منقرض شوند در حالی که دیگران ممکن است زنده بمانند و گسترش یابند و به وضعیت بهتر یا بدتر جهش پیدا کنند. در کنار واژه Meme ، الگوریتم ممتیک توسط نظریه پردازان لامارک و بالدوین مطرح گردید. و در سال 1989 توسط موسکاتو به طور کامل ارائه گردید. لامارک معتقد است که یک موجود در طول زندگی از محیط و جامعه خود می آموزد و در ساختار ژنی آن نیز کد می شود. بالدوین معتقد می باشد که دلایل کافی برای این ادعا که آموخته های موجود در ژن کد می شود وجود ندارد و آموخته های موجود تنها در طول حیات خود او در اختیار هستند و فقط توسط آموزش (تقلید) به موجود دیگر انتقال می یابند. 

[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Memetics.

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Meme.