SIA: Swarm Intelligence Algorithms

ژنتیک چیست؟

 

ژنتیک چیست؟ 

ژنتیک مطالعه ژن ها، تنوع ژنتیکی وراثتی در موجودات زنده می باشد. عموماً به عنوان یک شاخه از زیست شناسی محسوب می شود. اما اغلب به بسیاری از علوم انسانی متقابل است و به شدت با مطالعه سیستم های اطلاعاتی مرتبط می باشد.

پدر علم ژنتیک دانشمند قرن نوزدهم کشیک فرانسوی بنام گریگو مِندل می باشد. مِندل "وراثت صفات" را مطالعه کرد، الگوها در صفات به گونه ای است که از پدر و مادر به فرزندان منتقل می شود. او نشان داد که ارگانیسم ها (گیاهان نخود) صفات را به وسیله "واحد های ارثی  به ارث می برند. این اصطلاحِ واحدهای ارثی، هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد که بعضی از اوقات تعریف مبهمی از چیزی است که بنام ژن بیان می شود.(شکل 1)

 

شکل 1:ژن یک ناحیه از DNA می باشد که تابع را کدگذاری می کند. یک کروموزوم شامل رشته طولانی از DNA های حاوی ژن های متعدد می باشد. یک کروموزوم انسانی می تواند بالای 500 میلیون جفت پایه از DNA با هزاران ژن داشته باشد.

 

ارکان وراثت و مکانیزم های ارثی ملکولی ژن ها هنوز به عنوان اصول اولیه ژنتیک در قرن 21 محسوب می شوند، اما ژنتیک مدرن فراتر از ارث بری برای مطالعه توابع و رفتار ژن ها محسوب می باشد. ساختار عملکرد یک ژن، تنوع و توزیع در درون مفهوم سلول مورد مطاله قرار گرفته است، ارگانیسم (مثل نفوذ) در درون مفهوم جمعیت، مورد مطالعه قرار گرفته است. ژنتیک به زیر فیلدهایی اپی ژنتیک و ژنتیک جمعیت تقسیم می شود. ارگانسیم ها در حوزه وسیعی از زندگی از جمله آرکای، باکتری ها و اوکاریا مورد مطالعه قرار گرفته اند.

فرآیندهای ژنتیکی در ترکیب با یک محیط ارگانیسم و آزمایشات برای تأثیرگذاری بر توسعه و رفتار کار می کند و اغلب به عنوان طبیعت در مقابل پرورش شناخته می شود. محیط درون سلولی یا برون سلولی یک سلول یا ارگانیسم می تواند کپی ژن را فعال یا غیرفعال نماید. یک مثال کلاسیک از دو دانه ذرت با ژنتیک یکسان، یکی در آب و هوای معتدل و دیگری در آب و هوای خشک قرار داده می شود، در حالی که ارتفاع متوسط دو ساقه ذرت به لحاظ ژنتیکی به طور مساوی باشد، در محیط آب و هوای خشک به دلیل نداشتن آب و مواد مغذی در محیط، تنها به اندازه نصف ارتفاع ذرت در محیط آب و هوای معتدل رشد می کند.

[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Genetics