SIA: Swarm Intelligence Algorithms

تاریخچه ژنتیک (History of Genetics)

 

تاریخچه ژنتیک

تاریخچه ژنتیک در دورۀ کلاسیک ترکیبی از دوران های هیپوکرات، ارسطو و اپیکورس می باشد. تاریخچه ژنتیک مدرن از کار کشیک فرانسوی بنام مِندل ژوهان گریگورآغاز شده است.(شکل 1) در واقع  مِندل کاشف علم ژنتیک می باشد. اولین کار در این عصر در سال 1866 توسط مِندل روی گیاه نخود انجام شده است. که به عنوان وراثت مِندلیان شناخته شده است. نظریه های وراثتی زیادی قرن ها قبل و چندین دهه بعد از کار مِندل گسترش یافته است.                  شکل 1: تصویر مِندل ژوهان گریگو                      شکل 2: حشره دراسوفیلا مِلانوگَستر                    

                                                                                                سیستم خود سازمانی زیستی                   

 

در سال 1900 کار مِندل توسط هوگو د وریس، کارل کورنز و ایریچ وُن تچرمک کشف مجدد شد. تا سال 1915 اصول اساسی ژنتیک مِندلیان به وسیله انواع گوناگونی از ارگانیسم ها از جمله حشره دراسوفیلا مِلانوگَستر بکار برده شد.(شکل 2) با رهبری توماس هانت مُورگان و همکارانش در "دراسوفیلاستیک" و ژن شناسان مدل مِندلیان را توسعه دادند. که به طور گسترده ای در سال 1925 پذیرفته شد. در کنار کار تجربی، ریاضیدانان قالب کاری آماری ژنتیک جمعیت را توسعه دادند که منجر به بیان ژنتیک در درون تکامل شدند.

ژنتیک جمعیت یک زیر مجموعه ای از ژنتیک است که با ژنتیک های مختلف در درون و میان جمعیت در ارتباط می باشد، و بخشی از زیست شناسی تکاملی محسوب می شود. مطالعات در این شاخه از زیست شناسی پدیده هایی مانند سازگاری، شکل گیری و ساختار جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد. [2]

با الگوهای اساسی از وراثت ژنتیک تخمین زده شده، بسیاری از زیست شناسان به محقق ماهیت فیزیکی ژن تبدیل شدند. در دهه 1940 تا اوایل دهه 1950، نتایج نشان می دهد که DNA به عنوان بخشی از کروموزوم ها، ژن ها را نگهداری می کند. یک تمرکز روی مدل ارگانیسم های جدید مانند ویروس ها و باکتری ها همچنین کشف ساختار مارپیچی دوتائی DNA در سال 1953 نشان گر ورود به دورۀ ژنتیک ملوکی می باشد.

در سال های بعد، شیمی دانها تکنیک هایی برای نظم دهی برای هر دو اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها را توسعه دادند. در حالی که دیگران ارتباط بین دو فرم ملکول های بیولوژیکی را استخراج کرده بودند. نظم دهی عبارت ژن یک موضوع اصلی در دهه 1960 تبدیل شد. تا دهه 1970 حالت های ژن از طریق مهندسی ژنتیک می توانست کنترل و اداره شود. در دهه آخر قرن بیستم زیست شناسان زیادی روی پروژه های ژنتیکی مقیاس بزرگ و توالی کامل ژنوم تمرکز کرده اند.

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Population_genetics